Agitando a la Generalitat

Secció Sindical de CNT-AIT al Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) de la Generalitat de Catalunya

jueves, 3 de marzo de 2011

Burofax a Lluís Recoder i Miralles, Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat

El Departament continua sin contestar a ninguna de nuestras peticiones por escrito, desde la Sección Sindical de CNT en el grupo AGI en el Departament de Territori i Sostenibilitat pensamos que quizás es debido a que no le hemos enviado el mensaje a la persona adecuada.

Nos hemos propuesto enmendar el problema y hemos enviado un burofax con certificado de acuse de recibo y contenido a Lluís Recoder i Miralles, Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Versió en Català
Barcelona, 03 Març de 2011

A la atenció de Lluís Recoder i Miralles, Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat


En nom de la Secció Sindical de CNT-AIT del grup AGI al Departament de Territori i Sostenibilitat ens posem en contacte amb vostè per rebre una resposta oficial a les nostres reivindicacions per part del Departament i de vostè en representació del mateix, i per demanar-li una reunió personal per fer-li saber les greus irregularitats que s’estan produint, de les que la Generalitat de Catalunya es coneixedora i partícip, entre elles la cessió il·legal de treballadors per la qual la secció sindical ha emprès mesures legals contra la Generalitat de Catalunya i totes les empreses implicades.

Al Gener de 2010, la diputada de CIU Pilar Pifarré va denunciar en roda de premsa el tema de la subcontractació il·legal que es feia a la Generalitat amb una frase lapidaria: <<cal tenir en compte la gran quantitat de persones externes contractades pel CTTI que hi treballen amb caràcter permanent. Si algú coneix la legalitat sap que això és del tot irregular, altra cosa és que “passin” de les normes i de les lleis>>. Ja que CIU és plenament conscient d’aquesta greu irregularitat, esperem que el seu govern NO “passi de les normes i de les lleis”, castigui de manera exemplar als infractors i a les empreses implicades, i regularitzi la situació de desemparament i il·legalitat en la que ens trobem tots els treballadors del grup AGI del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Fins al moment hem fet les següents peticions:
 • 29 de Desembre de 2010 presentem una butlleta de conciliació al Departament de Treball per la cessió il·legal de treballadors
 • 12 de Gener de 2011 es va enviar un burofax al Departament de Territori i Sostenibilitat demanant una reunió per explicar les nostres inquietuds i motius de la denuncia.
 • 1 de Febrer de 2011 tenim la conciliació al Departament de Treball sense que cap de les parts denunciadas faci cap tipus d’intent per negociar.
 • 9 de febrer de 2011 demanem l’expedient 2009028800 amb el número de registre d’entrada 0365E/4069/2011.
 • 18 de Febrer de 2011 reclamem l’expedient 2009028800.

La línea d’actuació que està seguint el Departament de Territori i Sostenibilitat en tot moment és la del silenci, ja que no hem rebut cap comunicació a les nostres sol·licituds per part del Departament. És lamentable que un govern actuï d’aquesta manera davant d’infraccions d’aquest nivell, per la nostra part no ens queda una altre via que la de denunciar judicialment totes aquestes irregularitats.

En aquests moments totes les parts implicades són conscients de les greus irregularitats que s’estan cometent al Departament de Territori i Sostenibilitat, la Directora de Serveis, la responsable de Relacions Laborals i Sindicals, el Director d’Informàtica  i les empreses implicades, CTTI, Informática El Corte Ingles, Serikat, i Cast-Info, donat que hem enviat nombroses notificacions mitjançant el registre d’entrada, i també notificacions via burofax amb acusament de contingut i recepció.

Al marge de les accions judicials presentades, patim una continua vulneració dels drets dels treballadors a la nostra area, citarem les més greus:
 • Actuar de mala fe en el que respecta als drets obtinguts a l’última versió del conveni col·lectiu.
 • Categoria laboral i salarial per sota del conveni.
 • No respectar el descans mínim de 12 hores entre jornada laboral i jornada laboral.
 • Treballar més de 12 hores seguides (arribant a més de 30 continuades).
 • Retornar les hores extres en relació 1:1, incomplint el conveni col·lectiu.
 • Canvis de torn no planificats i de mala fe.
 • Vulneració del dret a la dignitat personal.
 • Assetjament laboral.

Aquesta Secció Sindical prendrà les mesures que consideri oportunes per tal de garantir els nostres drets.

Demanem una resposta oficial per escrit per part del Departament respecte a la continua vulneració dels drets dels treballadors externs, i esperem que la fórmula del govern per a lluitar contra el dèficit públic des de la bona gestió i la competitivitat, no sigui el silenci davant dels problemes com han fet fins ara.

AtentamentVersión en Castellano
Barcelona, 03 Marzo de 2011

A la atención de Lluís Recoder i Miralles, Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat


En nombre de la Sección Sindical de CNT-AIT del grupo AGI en el Departament de Territori i Sostenibilitat nos ponemos en contacto con usted para recibir una respuesta oficial a nuestras reivindicaciones por parte del Departament y de usted en representación del mismo, y para pedirle una reunión personal para hacerle saber las graves irregularidades que se están produciendo, de las que la Generalitat de Catalunya es conocedora y partícipe, entre ellas la cesión ilegal de trabajadores por la cual la Sección Sindical ha emprendido medidas legales contra la Generalitat de Catalunya y todas las empresas implicadas.

En Enero de 2010, la diputada de CIU Pilar Pifarré denunció en rueda de prensa el tema de la subcontractación ilegal que se hacia en la Generalitat con una frase lapidaria: <<hay que tener en cuenta la gran cantidad de personas externas contratadas por el CTTI que trabajan con carácter permanente. Si alguien conoce la legalidad sabe que es es del todo irregular, otra cosa es que “pasen” de las normas y de las leyes>>. Ya que CIU es plenamente consciente de esta grave irregularidad, esperamos que su gobierno NO “pase de las normas y de las leyes”, castigue de manera ejemplar a los infractores y a las empresas implicadas, y regularice la situación de desamparo e ilegalidad en la que nos encontramos todos los trabajadores del grupo de AGI del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Hasta el momento hemos hecho las siguientes peticiones:
 • 29 de Diciembre de 2010 presentamos una papeleta de conciliación en el Departament de Trabajo por la cesión ilegal de trabajadores
 • 12 de Enero de 2011 se envió un burofax al Departament de Territori i Sostenibilitat pidiendo una reunión para explicar nuestras inquietudes y motivos de la denuncia
 • 1 de Febrero de 2011 tenemos la conciliación en el Departament de Trabajo sin que ninguna de les partes denunciadas haga ningún tipo de intento por negociar
 • 9 de Febrero de 2011 pedimos el expediente 2009028800 con el número de registro de entrada 0365E/4069/2011
 • 18 de Febrero de 2011 reclamamos el expediente 2009028800

La línea de actuación que está siguiendo el Departament de Territori i Sostenibilitat en todo momento es la del silencio, ya que no hemos recibido ninguna comunicación en nuestras solicitudes por parte del Departamento. Es lamentable que un gobierno actúe de esta manera ante infracciones de este nivel, por nuestra parte no nos queda otra vía que la de denunciar judicialmente todas estas irregularidades.

En estos momentos todas las partes implicadas son conscientes de las graves irregularidades que se están cometiendo, la Directora de Servicios, la responsable de Relaciones Laborales y Sindicales, el Director de Informática y las empresas implicadas, CTTI, Informática El Corte Ingles, Serikat, y Cast-Info, dado que hemos enviado numerosas notificaciones mediante el registro de entrada, y también notificaciones vía burofax con acuse de contenido y recepción.

Al margen de las acciones judiciales presentadas, sufrimos una continua vulneración de los derechos de los trabajadores en nuestra área, citaremos las más graves:
 • Actuar de mala fe en lo que respecta a los derechos obtenidos en la última versión del convenio colectivo.
 • Categoría laboral y salarial por debajo del convenio.
 • No respetar el descanso mínimo de 12 horas entre jornada laboral y jornada laboral.
 • Trabajar más de 12 horas seguidas (llegando a más de 30 horas seguidas).
 • Devolver las horas extras en relación 1:1, incumpliendo el convenio colectivo.
 • Cambios de turno no planificados y de mala fe.
 • Vulneración del derecho a la dignidad personal.
 • Acoso laboral.

Esta Sección Sindical tomará las medidas que considere oportunas para garantizar nuestros derechos.

Pedimos una respuesta oficial por escrito por parte del Departamento respecto a la continua vulneración de los derechos de los trabajadores externos, y esperamos que la fórmula del gobierno para luchar contra el déficit público desde la buena gestión y la competitividad, no sea el silencio ante los problemas como han hecho hasta ahora.


Atentamente

2 comentarios:

 1. Haber sí os hacen caso COÑO! Yo también trabajo subcontratado! Se tiene que acabar ya esta "tradición" de putear al informático

  ResponderEliminar
 2. En eso estamos! La subcontración en la Administración Pública no deja de ser un cáncer para el bolsillo de los contibuyentes y una pesadilla para los trabajadores. Hay que pelear para que esto acabe de una vez por todas.

  Si estás en situación de subcontratación ilegal, si quieres, ponte en contacto con nosotros y te ayudaremos en todo lo que podamos.

  Salud!

  ResponderEliminar

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.